تازه های اخبار تازه های اخبار

در مصاحبه پایگاه استانی بانک مسکن:

مدیر و معاون مدیریت کردستان از کسب رتبه دوم کشوری می گویند

به طور کلي انظام ارزيابي عملکرد در بانک مسکن را مي توان فرايند سنجش و اندازه گيري و مقايسه ميزان و نحوه دستيابي به وضعيت مطلوب با معيارها و نگرش معين در دامنه و حوزه تحت پوشش معين با شاخص هاي معين و در دوره زماني معين با هدف بازنگري، اصلاح و بهبود مستمر آن مي باشد. که در سال 98 مدیریت شعب استان کردستان توانست با برنامه ریزی کاربردی ،تلاش مستمر، تجزیه و تحلیل ماهانه و طراحی طرح های خلاقانه، ضمن حضور 19 شعبه در منطقه سبز، رتبه دوم ارزیابی عملکرد بانک مسکن را احراز نماید که قرار گیرد که به بهانه تحقق این موفقیت ارزشمند با مدیر و معاون اجرائی مدیریت شعب استان کردستان

سوال1: مهمترین عامل موفقیت مدیریت شعب استان کردستان در کسب رتبه دوم ر ارزیابی عملکرد بانک مسکن را در چه می دانید؟

جلال الدین سلیمی مدیر شعب استان کردستان

کسب رتبه دوم کشوری مرهون دو عامل اساسی و اثر گذار است . اول برنامه ریزی و تهیه طراحی کاربردی و قابل اجرا در شعب در هریک از بخشهای ارزیابی عملکرد از جمله «طرح تمهید» جهت تحقق اهداف ضمانت نامه ، «طرح گولان و همیاری» در راستای کاهش مطالبات مشکوک الوصول و کاهش  تعداد پرونده های  مطالباتی ،«طرح همیت» یعنی هر مشتری یک تراکنش جهت تحقق اهداف حوزه بانکداری الکترونیک، « حساب ممتاز» جهت تحقق اهداف این حساب  و برنامه «حسابهای قرض الحسنه» با تهیه لیست مشتریان دارای موجودی کمتر از پانصد هزار ریال در راستای جشنواره حسابهای قرض الحسنه  و سایر طرح ها در بخش هایی همچون پرداخت تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات می باشد  که مدیریت با اجرای این طرح ها توانست اهداف خود رامحقق نماید.

 و عامل دوم، پی گیری مستمر طرح ها و برنامه های ابلاغی به شعب به طوریکه جلسات ارزیابی عملکرد بصورت ماهیانه با تقدیر از شعب موفق و تجزیه و تحلیل عوامل موفقیت و نیز بررسی عوامل عدم موفقیت در سایر شعب و دادن راهکارهای اجرایی برگزار می شد.

همچنین در بخش سیاســتهای اعتبــاری، انطباق با شــرایط محیطــی و پایداری سیاســتهای کلی باعث شده که بتوانیم مشتریها را جذب، نگهداری و پرستاری کنیم.

در حوزه نیروی انسانی توانســتیم کارکنان عالاقهمند و تبلاشگر را که از انرژی خوبــی در پیگیری اهداف برخوردار بودنــد، ســازماندهی کنیم و سیاســتهای تشــویقی در حوزه انســانی و آموزش مستمر باعث افزایش بهرهوری نیروی انســانی شــده است.

در حــوزه برنامهریزی، اصلاح روشها با شــیوه بازنگری و ساماندهی شعب، ارتقای محصــوالت و تولید خدمات با کیفیت  و خدماترســانی بهتر باعث ارتقای فکری در استان شده است.

عــلاوه بــر بهبود فضــای نرمافــزاری، بهبــود فضــای کاری فیزیکــی نیز کمک شــایان توجهی داشــته است. در ســال 98 با همفکری و هماندیشی تمامــی کارکنــان، برنامههایــی را در راســتای اســتراتژی اصلی بانک برنامهریزی کردهایم.

در نهایت مجموع این تلاشها، بهــرهوری را در اســتان بالا بــرد و با تلاش کارکنــان، برنامههای منطبق بر شــرایط به ارتقای مدیریت و کسب جایگاه دوم کشور شد بسیار کمک کرد.

لازم بذکر است مهمترین طرح مدیریت ، اجرای طرح بانکدار سبز برای ارتقای سطح بهره وری در مدیریت است که در در سال 98 طرح بانکدار سبز در الگوی استانی برای کاهش هزینههای حاملهای انرژی و مصرف کاغذ در شــعب به اجرا رســید که بسیار کاربردی و مورد توجه مدیران عالی بانک  قرار گرفت که هم اکنون در سال 99 جهت اجرای در سایر مدیریتها پیشنهاد شده است.

یونس احمدی معاون اجرایی مدیریت شعب استان کردستان                

بدون شک یکی از ارکان مهم موفقیت مدیریت کردستان در ارزیابی عملکرد ، هدف گذاری براساس توان و ظرفیت هر شعبه و طراحی طرح های کاربردی ، و تجزیه و تحلیل و پی گیری مستمر ماهانه با دعوت از رواسی شعب موفق و ناموفق در هر ماه بوده که نقش مدیر استان در هدایت و راهبری تیم مدیریت در حرکت بسوی تحقق اهداف بسیار چشمگیر بوده است.

سوال2: برنامه های مدیریت در راستای تداوم موفقیت در سال 99 را ذکر کنید؟

جلال الدین سلیمی مدیر شعب استان کردستان

در سال ۹۹ با توجه به شرایط اقتصادی استان به دنبال بازارهایی با تلاطم اقتصادی کمتر هســتیم، که از جمله آنها می توان ورود به بازارهای شهرهای جدیدالتاسیس که در بخش مسکن فعالیت خود را شــروع کردهاند و فعالیت در بازار بانکداری الکترونیک خصوصا حوزه خریدهای خرد یا آفلاین اشاره کرد.

پیگیری پرداخت الکترونیکی ایستگاههای ســیانجی، توســعه posهای فروشگاهی، بازاریابی مستمر برای حساب صندوق پسانداز مســکن جوانان و حســاب قرضالحســنه، پیگیری مســتمر مطالبات، آموزش کارکنان، کاهش ریسکهای اعتباری، هماهنگسازی و اثرگــذاری اجتماعی در اســتان با حضور در جشــنوارهها و برنامههای محلی و اســتانی، تمرکز بر مهارت فن مذاکره هر یک از کارکنان در خصــوص جذب مطالبات و جذب منابع به شکل تیمی و شناسایی و بهکارگیری کارکنان خالق و مولد فکر در حوزه پیشنهادها از جمله اقداماتی بود که مدیر اســتان به آنها از جمله دیگر برنامه های استان در راه تداوم موفقیت مدیریت است.

یونس احمدی معاون اجرایی مدیریت شعب استان کردستان                

برگزاری جلسات ارزیابی عملکرد بصورت منظم و ماهانه با تداوم اچججرای طرحهای خلاقانه سال 98 با رویکردی جدید و برطرف کردن نقاط مبهم طرح ها می تواند زیمنه موفقیت مدیریت در سال 99 را نیز فراهم نماید.

سوال3:مشکلات پیش رو و پیشنهادات کاربردی در جهت موفقیت شعب را بیان نمایید؟

جلال الدین سلیمی مدیر شعب استان کردستان

مهمترین مشکلات وچالشهای شناساییشــده در حوزه کســبوکار عالوه بر ســایه سنگین کرونا در دو مــاه اخیر و تأثیر آن بر اقتصاد ســال ۹۹ را می توان به کاهش بهرهوری نیروی انســانی با توجه به شرایط محیطی، کاهش نرخ ســود با افزایش تورم که باعث افزایش سرعت گردش پول و تولید پول داغ در کشور شدهT رونق بازارهای رقیب و رکود مزمن در اقتصاد مسکن، کاهش حجم تسهیلات به نسبت قیمت تمامشده ساختمان که موجب کمعلاقه شــدن مشتریان بــه دریافت تســهیالت و نیز رشــد تســهیالت تکلیفــی و تأمین آن از منابــع داخلی از جملــه این چالشها است.

لازم بذکر است در کنار این مشکلات نباید از چالشهای دیگری از جمله عــدم پایبنــدی ســایر بانکهــا و حتی بانکهای دولتی به نرخ ســود تعیین شــده بانک مرکــزی، تهدید بالقوه منابع کوتاهمدت بانــک با توجــه بهســرعت گــردش پول و شــرایط بازار، کمتوجهی به شخصیســازی در سیاســتهای اعتباری عمده مشــتریان تســهیالتگیر بانک، افزایــش زمــان بازده ســرمایه به علت رکود در بخش مسکن و در عین حال کاهــش زمان در بازارهای رقیب چشم پوشی کرد.

از دیگر چالشهایی که مدیریتها با آن مواجه هستند می توان به مشکلاتی نظیر خطر معوق شدن اقساط شــرکتها به علت رکود بخش مســکن، عدم همکاری قاطع ادارات برای پایان پروژههای مسکن مهر، افزایش هزینههــای الکترونیکــی تخصصــی به علت کاهــش رونق در بخشهای وابســته به آن و کاهــش تحــرک نیروی انســانی به علت همسانی حقوق و مزایا اشاره کرد.

برای جبران کمبودها و رفع مشکلات می توان به طراحی خدمات ویژه و محصولات خاص برای جذب منابع کلان که توجه به این موضوع بشدت در شرایط کنونی احساس میشود ، بطوریکه 70 درصد منابع مدیریت در بخش منابــع کوتاهمدت و در کد ۶۲۷۸ و به صورت 9 ماهه متمرکز شدهاند و این امر در شرایط فعلی بانک را آسیبپذیر میکند که می بایست با بازنگری در شــرایط تخصیص اوراق ۶۲۷۸ و هدایت منابع سپرده های  9 ماهه ممتاز  به سمت محصولی که بازدهی خوبی داشته باشــد و ریسک خروج منابع را کمتر کند.

جلــب نظر مقامــات قضایی کشــور برای همکاری در زمینه فروش اقساطی پروژههای مســکن مهر که با مشــکالت حقوقی روبرو هستند و گشــایش منابع اعتبارات داخلی، توســعه حســابهای امانی طرح پیشفــروش بهمنظور نگهداری منابع ارزانقیمــت و خدمات ضمانتــی و طراحی محصولی بــرای جذب منابــع غیردولتی در ســازمانهای همکار همچون بنیاد مســکن و راه و شهرسازی و ایجاد باشــگاه مشــتریان و امتیاز دادن به مشــتریان بهمنظور نگهداری و پرســتاری از مشتریان تأکید از دیگر اقدامات بسیار سازنده در ارتقای سطح و توسعه بانک در استان است.

یونس احمدی معاون اجرایی مدیریت شعب استان کردستان                

عدم توجه بانک به جایگزینی محصولات جدید از جمله پیش بینی طراحی سپرده های جدیدی برای حفظ و نگهداری مشتریان کوتاه مدت، عدم چابکسازی و توان تخصصی نیروی انسانی در شرکتهای وابسته به بانک ازجمله شرکت ناواکو که موجب از اعتراض مشتریان خصوصا در حوزه کارتخوانهای فروشگاهی  از جمله مهمترین مشکلات پیش روی بانک می باشد

سوال 4: اطلاع رسانی اخبار مدیریت  از طریق نشریه بانک و مسکن تا چه اندازه در معرفی شعب موفق و ایجاد انگیزه در کارکنان موثر است؟

جلال الدین سلیمی مدیر شعب استان کردستان

بدون شک یکی دیگر از ابزارهای انگیزشی در ارتقای سطح عملکرد مدیریت ، انعکاس اخبار و موفقیتها و تقدیر از شعب موفق و معرفی کارکنان شایسته از طریق نشریه بانک و مسکن است که موجب ایجاد پل ارتباطی بین مکارکنان و مدیریت بانک در سطح کلان شده است که بدینوسیله از حمایتهای جناب آقای ایزدی مدیر محترم ارتباطات و حوزه مدیریت و آقای احمدی رییس اداره کل روابط عمومی و زحمات ارزشمند  اعضای محترم تحریریه این نشریه و کارکنان اداره کل روابط عمومی تجلیل و قدردانی می شود .

یونس احمدی معاون اجرایی مدیریت شعب استان کردستان                

بدون شک در ارتقای سطح عملکردی شعب و ایجاد انگیزه و شور و هیجان در راستای پیش برد اهداف بانک بسیار موثر و سازنده بوده است.

آخرین بروزرسانی 1399/12/18

مطالب مرتبط مطالب مرتبط