جدول سپرده گذاری ماهیانه حساب پس انداز مسکن جوانان برای حسابهای افتتاحی سال ۱۳۸۲ جدول سپرده گذاری ماهیانه حساب پس انداز مسکن جوانان برای حسابهای افتتاحی سال ۱۳۸۲

 

سال

حداقل سپرده ماهیانه

سال

حداقل سپرده ماهیانه

سال  

 حداقل سپرده ماهیانه

اول 80000 ششم 140000  یازدهم  250000
دوم 90000 هفتم 160000  دوازدهم  280000
سوم 100000 هشتم 180000  سیزدهم  310000
چهارم 110000 نهم 200000  چهاردهم  340000
پنجم 120000 دهم 220000  پانزدهم  370000
 
حداکثر تسهیلات اعطایی با توجه به تقسیم بندی جغرافیایی شهر تهران ، شهرهای بزرگ و سایر شهرها برای حسابهای افتتاحی طی سال 1382 به ترتیب در پایان سال پانزدهم بالغ بر ٤٧٠،٠٠٠،٠٠٠ و ٤١٠،٠٠٠،٠٠٠ و ٣٩٠،٠٠٠،٠٠٠ ریال و درپایان سال پنجم به ترتیب بالغ بر ١٦٠،٠٠٠،٠٠٠ و ١٢٠،٠٠٠،٠٠٠ و ٩٠،٠٠٠،٠٠٠ ریال تعیین شده است.
بدیهی است چنانچه بخواهید از سقف تسهیلات در پایان سال پنجم تا پانزدهم استفاده نمایید می باید مبالغ داخل جدول را باضریبی بالاتر واریز نمایید .که در این خصوص می توانید از شعبه مورد نظر خود و یا از طریق تماس با مرکز مشاوره و اطلاع رسانی بانک مسکن به شماره 1830 در تهران و 61088-021 در شهرستانها راهنمایی لازم را کسب نمایید.

 

جدول واریزی حساب پس انداز مسکن جوانان در سال 1382

واریز یکجا

16/000/000 ریال

سال

واریز ماهیانه

سال

واریز سالیانه

1

455/516 ریال

1

2/960/854 ریال

2

512/456 ریال

2

5/836/299 ریال

3

569/395 ریال

3

6/519/573 ریال

4

626/335ریال

4

7/202/847 ریال

5

683/274 ریال

5

7/886/121 ریال

تاریخ ویرایش1398/1/31- 16:49