جدول سپرده گذاری ماهیانه حساب پس انداز مسکن جوانان برای حسابهای افتتاحی سال ۱۳۸۳ جدول سپرده گذاری ماهیانه حساب پس انداز مسکن جوانان برای حسابهای افتتاحی سال ۱۳۸۳

 
سال حداقل سپرده ماهیانه سال حداقل سپرده ماهیانه سال    حداقل سپرده ماهیانه
اول
90000
ششم
150000
 یازدهم
 260000
دوم
100000
هفتم
170000
 دوازدهم
 290000
سوم
110000
هشتم
190000
 سیزدهم
 320000
چهارم
120000
نهم
210000
 چهاردهم
 350000
پنجم
130000
دهم
230000
 پانزدهم
 380000


حداکثر تسهیلات اعطایی با توجه به تقسیم بندی جغرافیایی شهر تهران ، شهرهای بزرگ و سایر شهرها برای حسابهای افتتاحی طی سال 1383 به ترتیب در پایان سال پانزدهم بالغ بر ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ و ٤٤٠،٠٠٠،٠٠٠ و ٤٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ریال و درپایان سال پنجم به ترتیب بالغ بر ١٨٠،٠٠٠،٠٠٠ و ١٣٠،٠٠٠،٠٠٠ و ١١٠،٠٠٠،٠٠٠ ریال تعیین شده است.

بدیهی است چنانچه بخواهید از سقف تسهیلات در پایان سال پنجم تا پانزدهم استفاده نمایید می باید مبالغ داخل جدول را باضریبی بالاتر واریز نمایید .که در این خصوص می توانید از شعبه مورد نظر خود و یا از طریق تماس با مرکز مشاوره و اطلاع رسانی بانک مسکن به شماره 1830 در تهران و 61088-021 در شهرستانها راهنمایی لازم را کسب نمایید.

 

جدول واریزی حساب پس انداز مسکن جوانان در سال 1383

واریز یکجا

18/000/000 ریال

سال

واریز ماهیانه

سال

واریز سالیانه

1

520/064 ریال

1

3/380/417 ریال

2

577/849 ریال

2

6/616/372 ریال

3

635/634 ریال

3

7/309/791 ریال

4

693/419 ریال

4

8/003/210 ریال

5

751/204 ریال

5

8/696/629 ریال

تاریخ ویرایش1398/1/31- 16:50