جدول سپرده گذاری ماهیانه حساب پس انداز مسکن جوانان برای حسابهای افتتاحی سال ۱۳۸9 جدول سپرده گذاری ماهیانه حساب پس انداز مسکن جوانان برای حسابهای افتتاحی سال ۱۳۸9

 

سال

حداقل سپرده ماهیانه

سال

حداقل سپرده ماهیانه

سال  

 حداقل سپرده ماهیانه

اول

140000

ششم

210000

 یازدهم

310000

دوم

150000

هفتم

230000

 دوازدهم

340000

سوم

160000

هشتم

250000

 سیزدهم

370000

چهارم

170000

نهم

270000

 چهاردهم

400000

پنجم

190000

دهم

290000

 پانزدهم

430000

حداکثر تسهیلات اعطایی با توجه به تقسیم بندی جغرافیایی (شهر تهران ،شهرهای بزرگ و سایر شهرها ) برای حسابهای افتتاحی طی سال 1389 به ترتیب در پایان سال پانزدهم بالغ بر 650، 590، 57٠ میلیون ریال ،در پایان سال ششم به ترتیب بالغ بر280،340 ،250 میلیون ریال و در پایان سال پنجم به ترتیب بالغ بر220،250،310 میلیون ریال تعیین شده است.

بدیهی است چنانچه بخواهید از سقف تسهیلات در پایان سال پنجم تا پانزدهم استفاده نمایید می باید مبالغ داخل جدول را با ضریبی بالاتر واریز نمایید .که در این خصوص می توانید از شعبه مورد نظر خود و یا از طریق تماس با مرکز مشاوره و اطلاع رسانی بانک مسکن به شماره 1830 در تهران و 61088-021 در شهرستانها راهنما یی لازم را کسب نمایید.

واریز یکجا

31/000/000 ریال

سال

واریز ماهیانه

سال

واریز سالیانه

1

932/732 ریال

1

6/602/755 ریال

2

999/355 ریال

2

11/625/833 ریال

3

1/065/979 ریال

3

12/425/317 ریال

4

1/132/603 ریال

4

13/224/801ریال

5

1/265/850 ریال

5

14/457/339 ریال

تاریخ ویرایش1398/1/31- 16:52