جدول سپرده گذاری ماهیانه حساب پس انداز مسکن جوانان از ۱۳۷۹ تا ۱۳۹6 جدول سپرده گذاری ماهیانه حساب پس انداز مسکن جوانان از ۱۳۷۹ تا ۱۳۹6

حساب پس انداز مسکن جوانان ماهیتا یکی از انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بوده که دارنده حساب قادر میباشد با رعایت برنامه سپرده گذاری ارایه شده توسط بانک در بلندمدت با شرایط خاص و استثنایی از مزایا و تسهیلات ویژه حساب برخوردار گردد. شرایط عمومی افتتاح حساب پس انداز مسکن جوانان همانند شرایط عمومی انواع حسابهای صندوق پس انداز مسکن می باشد .

این حساب از سال 1379 در بانک مسکن به اجرا گذاشته شد. حداقل مبلغ واریزی برای افتتاح حساب معادل حداقل مبلغ واریزی ماهیانه در سال افتتاح حساب می باشد.

لطفا جهت دسترسی به حداقل مبالغ واریزی بر روی سال افتتاح حساب خود کلیک نمایید.

سال 1379

سال 1380

سال 1381

سال 1382

سال 1383

سال 1384

سال 1385

سال 1386

سال 1387

سال 1388

سال 1389

سال 1390

سال 1391

سال 1392

سال 1393
سال 1394 سال  1396و1395 سال 1397 سال 1398 سال 1399
سال 1400        
تاریخ ویرایش1400/6/29- 10:13