تسهیلات مسکن مهر تسهیلات مسکن مهر

طرح مسکن مهر

 

سقف تسهیلات:

سقف تسهیلات پرداختی مسکن مهر بصورت غیر صنعتی، نیمه صنعتی و صنعتی به ترتیب 200، 220 و 250 میلیون ریال تعیین گردید.

با تصویب شورای پول و اعتبار بابت پروژه های باقیمانده و نیمه تمام و فروش اقساطی نشده طرح مزبورسقف تسهیلات فردی افزایش و در حال حاضر، در شهر جدید پردیس500میلیون ریال ودر سایر شهرها450میلیون ریال می باشد.

  • تسهیلات طی دو قرارداد جداگانه آماده سازی و ساخت پرداخت می گردد.
  • تسهیلات به واجدین شرایط، پس از ثبت نام توسط وزارت راه و شهرسازی و طبق ارایه معرفی نامه از نهادهای مربوطه پرداخت گردید.

نرخ سود:

نرخ سود کل در دوران مشارکت: 12%و11%

نرخ سود کل جهت قراردادهای فروش اقساطی: 12%

سهم متقاضی: در شهر تهران 9% ، مراکز استان 7% و در سایر شهرها 4%

  • در صورت عدم ایفای تعهدات توسط متقاضیان مسکن مهر ، مبنای نرخ سود تسویه نقدی تسهیلات پرداختی به دلیل تخلف شریک با نرخ مورد انتظار بانک 21% اقدام می گردد.

حداکثر مدت قرارداد:

مجموع دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی مسکن مهر 20 سال

مدت زمان دوران مشارکت مدنی از 20 سال کسر و مدت باقیمانده جهت دوران فروش اقساطی خواهد شد.مشتری گرامی، شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر با دایره ارتباطات مردمی بانک مسکن به شماره تلفن های 61088-021 و 1830-021 تماس حاصل فرمایید.

 

 

تاریخ ویرایش1398/7/14- 8:46