جدول سپرده گذاری سال ۱۳۹7 جدول سپرده گذاری سال ۱۳۹7

برای افرادی که در سال 1397 افتتاح حساب می نمایند حداقل مبالغ واریزی ماهیانه در هر سال به شرح زیر است :

سال اول

سال دوم

سال سوم

سال چهارم

سال پنجم

380.000

410.000

440.000

470.000

500.000

سال ششم

سال هفتم

سال هشتم

سال نهم

سال دهم

530.000

560.000

590.000

620.000

650.000

سال یازدهم

سال دوازدهم

سال سیزدهم

سال چهاردهم

سال پانزدهم

680.000

710.000

740.000

770.000

800.000

   

• حداکثر تسهیلات اعطایی با توجه به تقسیم بندی جغرافیایی (شهر تهران ،شهرهای بزرگ و سایر شهرها ) برای حساب های افتتاحی طی سال 1397 به ترتیب :
در پایان سال پانزدهم بالغ بر 2.130میلیون ریال،1.770 میلیون ریال ،1.420 میلیون ریال 
در پایان سال ششم به ترتیب بالغ بر یک میلیارد ریال،830میلیون ریال،660 میلیون ریال 
در پایان سال پنجم به ترتیب بالغ بر 910میلیون ریال،760میلیون ریال،610 میلیون ریال تعیین شده است.
 
• برداشت از حساب پس انداز مسکن جوانان در هر مقطعی بلامانع است لیکن برداشت از حساب مذکور باید به صورتی انجام پذیرد که متوسط موجودی حساب از حداقل مبلغ تعیین شده توسط بانک مرکزی در هر سال کمتر نشود .
•پیکر حساب ، متوسط موجودی و تسهیلات متعلقه بر اساس واریزی های ماهانه محاسبه می گردد.
• متوسط موجودی در هر سال به طور جداگانه از تقسیم مبلغ پیکر حساب در هر سال سپرده گذاری بر عدد ۱۲ ( ماه ) محاسبه می گردد.
•تسهیلات متعلقه در هر سال سپرده گذاری به طور جداگانه از حاصل ضرب ضریب هرسال در متوسط موجودی آن سال محاسبه می گردد.( جهت محاسبه حتما به شعبه مراجعه فرمایید.)
• در ابتدای هر سال حداقل مبلغ واریزی ماهانه افتتاح کنندگان حسابهای جدید در آن سال توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد. 
•شهرهای بزرگ عبارتند از : کرج، مشهد، تبریز ، اصفهان ، اهواز ، قم و شیراز
 
توضیح: چنانچه دارنده حسابی بخواهد در پایان سال پنجم تا پانزدهم از سقف تسهیلات فوق الذکر استفاده نماید باید سپرده گذاری خود را با مبالغی بیشتر آغازکند.
 
 برای افتتاح کنندگان حساب در سال  97، ضرایب لازم برای استفاده از سقف تسهیلات در پایان سال پنجم عبارتند از :
۷/۱۷ برابر حداقل واریزی ماهیانه برای تهران 
5/98 برابر حداقل واریزی ماهیانه برای شهرهای بزرگ
4/8 برابر حداقل واریزی ماهیانه برای سایر شهرها
 
* * * به طور مثال چنانچه سپرده گذاری بخواهد در پایان سال پنجم از سقف تسهیلات در تهران که معادل910میلیون ریال است استفاده نماید می بایستی مبالغ جدول را با ضریب۷/۱۷ برابر واریز نماید که برای سال اول سپرده گذاری تقریبا معادل ماهی
2.724.600ریال است (2.724.600=7/17×380.000)
 
مبلغ تسهیلات: 910/000/000 ریال
سال واریز سالیانه واریز ماهیانه
1 17/698/425 ریال 2/722/835 ریال
2 34/071/260 ریال 2/937/795 ریال
3 36/650/787 ریال 3/152/756 ریال
4 39/230/315 ریال 3/367/717 ریال
5 41/809/843 ریال 3/582/677 ریال
وایز یکجا: 91/000/000 ریال
تاریخ ویرایش1398/6/30- 18:5