اعضای هیات عامل اعضای هیات عامل

بازگشت

عضو هیات عامل بانک و معاون امور شعب و بازاریابی

دکتر سیدمحسن فاضلیان
عضو هیات عامل بانک و معاون امور شعب و بازاریابی
تلفن :
نمابر :
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه هشتم
مدیریت ها و ادارات تحت نظارت :

مدیریت امور شعب تهران،مدیریت شعب مدیریت امور منطقه شرق کشور،مدیریت امور منطقه غرب کشور

مدیریت های شعب مناطق،مدیریت شعب استان ها،شعبه مستقل مرکزی تهران

اداره کل بازاریابی


نقشه سایت نقشه سایت