مدیریت شعب کردستان مدیریت شعب کردستان

مدیر شعب استان کردستان
آدرس پستی : سنندج-میدان آزادی- خیابان حسن آباد
تلفن : 087-33288962
نمابر : 087-33288963
مدیریت شعب استان کردستان - معاون اجرایی
آدرس پستی : سنندج-میدان آزادی- خیابان حسن آباد
تلفن : 087-33282131
نمابر : 087-33282131